Rada rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 119

2020/2021

 

p. Justyna Cieślak                                  Jagódki

p. Julia Eliks- Przybylska                     Jagódki

p. Maja Spidulska                                  Jagódki

p. Patrycja Adamowicz                         Poziomki

p. Mariusz Antczak                               Poziomki

p. Simona Jaworska                              Poziomki

p. Klaudia Borowczyk                           Borowiki

p. Małgorzata Mrówczyńska                Borowiki

p. Joanna Mączka                                  Muchomory

p. Angelika Remus                                 Muchomory

p. Monika Pietrzak- Godziszewska      Muchomory

p. Miriam Słomińska                             Muchomory

                          

REGULAMIN

Rady Rodziców Przedszkola nr 119

„Lecha” w Poznaniu

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz.2572, Nr273 poz.2703 i Nr281poz.2781, z 2005r. Nr17 poz.141 z późniejszymi zmianami)
 • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2003r. Nr118 poz.1112 z późniejszymi zmianami)
 • Statut Przedszkola nr 119 z dnia 27 czerwca 2007r.

 

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 119 im. „Lecha”

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 119

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Nr 119

4) radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Nr 119

5) przewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady,

6) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjną powołaną przez Radę

§ 2

1.Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców dzieci Przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Przedszkola oraz niniejszego Regulaminu.

2.Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju przedszkola,

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność przedszkola poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością przedszkola,

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,

4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej przedszkola,

5) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami przedszkola w celu poprawy jakości jego pracy.

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3 

1.W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców dzieci każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców dzieci oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.

2,Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je. Karty do głosowania przechowuje w swojej dokumentacji nowo wybrana Rada.

 1. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
 2. Wybór następuje zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
 3. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców dzieci oddziału przedszkolnego
 4. Kadencja Rady trwa 1 rok.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 – 5.

§4

1.Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:

1) Przewodniczącego

 1. Skarbnika / Sekretarza /
 2. Członków
 3. Rada na pierwszym posiedzeniu ustala swój plan pracy.
 4. Rada ustala sposób przekazywania przez ogół rodziców wszelkich uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania przedszkola.
 5. Rada uchwala wysokość, zasady zbierania , gromadzenia i wydatkowania funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców.
 6. Rada może powiększyć liczbę swoich członków o przedstawicieli z Rad Oddziałowych w celu np. powołania ich do Komisji Rewizyjnej.

Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady

§ 5

1.Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.

2.Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, który reprezentuje ogół rodziców dzieci z przedszkola.

3.Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

3) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego,

4) opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizacje,

5) wybór przedstawicieli komisji konkursowych na stanowisko dyrektora,

6) opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na stopnie awansu zawodowego,

7) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

8) składanie sprawozdania 1x w roku przed rodzicami z wydatkowanych funduszy,

9) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§6

1.Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku w celu ustalenia planu pracy.

2.O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia członków Rady jej Przewodniczący co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

3.W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

4.Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek ¼ rodziców lub dyrektora.

5.Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

6.W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.

7.Dokumentacja Rady przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

§ 7

1.Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

2.Członkowie Rady wykonują swoja pracę społecznie.

3.Rada dokumentuje swoją pracę w protokole. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację Rady Rodziców. Protokół z każdego posiedzenia rady jest sporządzany w ciągu 7 dni. Podpisuje go przewodniczący i protokolant, przy aprobacie rady. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. Na następnym spotkaniu, rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

4.Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.

5.Rada posługuje się pieczęcią o treści:

Rada Rodziców

Przedszkola Nr 119.

w Poznaniu

 

6.Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§ 8

1.Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

2.Źródłem funduszy Rady mogą być również:

1) darowizny od innych osób fizycznych lub prawnych

2) dochody z innych źródeł, np. festyny

3) fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych przedszkola, w tym szczególnie udzielanie przedszkolu pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego.

4) zbieraniem funduszy na określony cel zajmuje się skarbnik Rady.

3.Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane są przychody i wydatki na określone cele.

4.W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 9

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 10

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§ 11

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem – 09.10.2007r.

.

 

………………………………………………………

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close