Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 119

2022/2023

p. Iga Kosiorek                                       Jagódki

p. Paulina Miradzińska                          Jagódki                                                          

p. Daria Pawlaczyk                                 Poziomki

p. Karolina Włodarska                           Poziomki

p. Justyna Cieślak (skarbnik)                Borowiki

p. Joanna Druzga                                    Borowiki

p. Maja Spitulska (protokolant)            Borowiki

p. Mariusz Antczak                                Muchomory

p. Julia Birkhold                                     Muchomory

p. Simona Jaworska (przewodnicząca) Muchomory

                          

REGULAMIN

Rady Rodziców Przedszkola nr 119

„Lecha” w Poznaniu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Rada Rodziców jest statutowym organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 119 w Poznaniu
  1. Rada rodziców działa na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1148)
 1. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem w radą pedagogiczną przedszkola.

Rozdział 2. Cele i zadania

§ 2

Celem rady rodziców jest wspieranie statutowej działalności przedszkola. Zadaniem rady rodziców jest:

  • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
  • Pomoc w realizacji statutowej działalności przedszkola.
  • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 • Występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola.

Rozdział 3. Wewnętrzna struktura i tryb pracy rady

§ 3

  1. W skład rady  rodziców wchodzą: minimum  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
  1. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wybrany spośród członków rady rodziców na pierwszym posiedzeniu.
  1. Rada rodziców wybiera także skarbnika.
 1. Działalność finansową rady rodziców kontroluje komisja rewizyjna spoza rady rodziców, składająca się z przedstawicieli rodziców poszczególnych grup.

§ 4

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych:

  • Każdy oddział wybiera radę oddziałową składającą się z trzech osób.
  • Rada oddziałowa jest wybierana w jawnym głosowaniu przez zebranie rodziców danego oddziału na pierwszym zebraniu, nie później niż do 30 września. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach przez jednego rodzica.
  • W skład rady rodziców wchodzi minimum po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
   Przedstawiciel ten jest wybierany w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszym zebraniu, nie później niż do 30 września.
  • Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wybrany spośród członków rady rodziców na pierwszym posiedzeniu, nie później niż do 31 października.
  • Rada Rodziców wybiera także: skarbnika należącego do rady rodziców oraz akceptuje członków komisji rewizyjnej spoza rady.
 • Członkowie komisji rewizyjnej to przedstawiciele z każdego oddziału po jednej osobie wybierani przez zebranie rodziców  danego oddziału na pierwszym zebraniu do 30 września. Głosowanie jest tajne.

2. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:

 • złożenia rezygnacji
 • odwołania na wniosek rady oddziałowej lub członków rady rodziców.

3. Wybór nowych członków, uzupełniających skład rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

 • zgłoszenia przez radę oddziałową
 • propozycji członków rady rodziców,
 • propozycji rady pedagogicznej lub dyrektora

Rozdział 4.  Kompetencje i zadania członków Rady Rodziców:

§ 5

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
 • opiniowanie projektu planu finansowego;
 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela lub dyrektora;
 • opiniowanie pracy nauczycieli przed dokonaniem ich oceny dorobku zawodowego lub oceny pracy;
 • uchylony;
 • udział w pracach  komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora przedszkola;
 • wnioskowanie wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
 • wnioskowanie wspólnie z radą pedagogiczną o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;
  1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 1. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa  niniejszy regulamin.

§ 6

Zadania członków rady rodziców:

 • Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
  1. Opracowanie planu pracy wraz z projektem planu finansowego na dany rok szkolny, z uwzględnieniem propozycji i wniosków dyrektora oraz rady pedagogicznej ,
  1. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
  1. Zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców,
  1. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców,
 1. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola;
 • Zadania skarbnika rady rodziców:
 1. Przyjmowanie składek od rodziców, wydawanie im potwierdzenia wpłaty oraz odprowadzanie środków na konto rady rodziców , zbieranych przez przedstawicieli rady oddziałów ,lub monitorowanie wpłat na konto,
 2. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców,
 3. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie operacji finansowych;
 • Zadania Komisji rewizyjnej rady rodziców:
  1. Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w na koncie rady rodziców,
 1. Składanie rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców w terminie do 20 czerwca każdego roku. Sprawozdanie to jest włączone w dokumentację rady rodziców i jest przedstawiane rodzicom każdego oddziału na zakończenie roku szkolnego, nie później jak do 30 czerwca.

Rozdział 5.  Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 7

  1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
  1. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym. Składka ta może być indywidualnie, dobrowolnie zwiększona przez wpłacającego.
  1. Rodzice wpłacają semestralnie ustaloną składkę.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki. Wnioski o zwolnienie są składane do rady rodziców i są rozpatrywane w ciągu 30 dni od złożenia.
  1. Rada Rodziców posiada odrębne konto bankowe w celu gromadzenia składek.
  1. Fundusze rady rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
  1. Do 30 listopada rada rodziców zatwierdza  swój plan finansowy na dany rok szkolny.
 1. Fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, zajęć dodatkowych i upominków dla dzieci. Ustala się iż z funduszy Rady Rodziców co najmniej 30 % planowanych wpływów może być wykorzystane na dofinansowanie wyposażenia przedszkola zgodnie z propozycją rady pedagogicznej. Kwota ta jest wskazana w planie finansowym na dany rok szkolny.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 8

  1. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.
  1. W skład rady rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.
  1. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady.
  1. Zebrania rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący.
  1. W zebraniu może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
  1. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
 1. Dokumentacja rady rodziców może być udostępniana każdemu rodzicowi wychowanka przedszkola.

§ 9

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra edukacji narodowej, czynności rady rodziców mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a także w trybie obiegowym.
  1. Informacje o czasowym ograniczeniu funkcjonowania przedszkola przekazuje przewodniczącemu rady rodziców dyrektor przedszkola.
 1. Decyzje w sprawie sposobu podejmowania czynności rady rodziców w tym okresie, komunikowania się i dokumentowania działań podejmuje przewodniczący i podaje do wiadomości pozostałym członkom rady rodziców.

 Regulamin wchodzi w życie  w dniu  29.09.2021r.

Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 03.10.2011r.

……………………przewodniczący  RR……………………

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close