Muchomorki

 

mgr Monika Czarnecka

mgr Magdalena Taczała

Co będziemy robić w październiku?

 1. Rozróżniamy i nazywamy np. owoce rosnące w Polsce oraz w innych regionach świata, rozróżniamy grzyby jadalne i trujące.
 2. Przestrzegamy zasady warunkujące zdrowie i bezpieczeństwo na terenie przedszkola- dbamy o higienę- często, zgodnie z instrukcją myjemy ręce, zasłaniamy łokciem usta i nos w przypadku kichania czy kaszlu, unikamy dotykania twarzy dłońmi.
 3. Wielozmysłowo rozpoznajemy dary jesieni, przetwory; poznajemy ich zastosowanie.
 4. Utrwalamy wiadomości dotyczące zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, rozwijamy wrażliwość na problemy ludzi i zwierząt.
 5. Uczymy się odróżniać elementy świata mediów od rzeczywistości.
 6. Wykorzystujemy wszystkie zmysły do poznawania świata, dbamy o estetykę własną i otoczenia.
 7. Utrwalamy zasady zdrowego żywienia, kształtujemy umiejętność różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych.
 8. Kształtujemy zachowania prozdrowotne.
 9. Porównujemy kształty, doskonalimy umiejętność przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo.
 10. Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez wprowadzenie pojęcia waga i ważenie.
 11. Gromadzimy nowe doświadczenia oraz wykorzystujemy już nabyte przy wykonywaniu prac plastycznych. Stosujemy różnorodne techniki plastyczne.
 12. Ćwiczenia słuchowe- dzielimy wyrazy na sylaby i ustalamy ich ilość, wysłuchujemy głoski w nagłosie, wygłosie.
 13. Ćwiczymy sprawność grafomotoryczną podczas wykonywania m. in. zadań graficznych w kartach pracy.
 14. Poznajemy obraz graficzny: głoski „k”- pisaną i drukowaną literę „K, k” na podstawie wyrazu „kiwi”, „Kamil”, głoski „u”- pisaną i drukowaną literę „U, u” na podstawie wyrazu „usta”, „Ula” oraz głoski „i”– pisaną i drukowaną literę „I, i” na podstawie wyrazu „igła” i „Iza”, głoski „l”- pisaną i drukowaną literę „L, l” na podstawie wyrazu „las”, „Lila”a także cyfry:  „2” i „3”.

Dojrzałość szkolna

Problem dojrzałości szkolnej należy do zagadnień z pogranicza psychologii rozwojowej i wychowawczej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jaki stopień rozwoju fizycznego i psychicznego umożliwia dziecku sprostanie wymaganiom szkoły. Dojrzałość szkolną można ujmować bardziej statycznie, jako moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka, albo też dynamicznie- jako długotrwały proces przemian psychofizycznych, który prowadzi do przystosowywania się dziecka do szkolnego systemu nauczania początkowego. Oba ujęcia są uzasadnione i wzajemnie powiązane, zwłaszcza, jeśli przyjmie się założenie teoretyczne, że dojrzałość jednostki jest zawsze wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych: dojrzewania i uczenia się. Dojrzałość szkolna nie jest, więc uwarunkowanym biologicznie etapem samorzutnego rozwoju, lecz składają się na nią różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej (ruchowej), umysłowej, emocjonalnej i społecznej, a także warunki bytowe dziecka, wykształcenie rodziców, zdolności dziecka i jego zdrowie jak również to czy uczęszczało ono do przedszkola.

Dojrzałość szkolna wg Wincentego Okonia to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.

Dziecko dojrzałe do szkoły to dziecko, które jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. Oznacza to, że posiada takie właściwości, które zapewnią mu powodzenie w szkole. Przy określaniu dojrzałości szkolnej ważna jest, więc z jednej strony analiza wymagań stawianych przez szkołę, a z drugiej ocena właściwości rozwoju dziecka.

Przygotowanie dzieci do szkoły nie stanowi w przedszkolu wydzielonej dziedziny działalności nauczyciela, lecz dokonuje się w całokształcie jego czynności zmierzających do wyzwalania różnorodnej aktywności dzieci, pozwalających każdemu wychowankowi osiągnąć możliwie najwyższy do niego poziom dojrzałości szkolnej.

Jednym z warunków osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej jest uzyskanie przez nie dojrzałości umysłowej. Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową poprawną pod względem gramatycznym i dźwiękowym,  prawidłowe rozumienie mowy innych oraz słuchanie wypowiedzi ustnej ze zrozumieniem. Dziecko posiada już określony zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą logicznego myślenia. Dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, rozumie, iż określone treści można przekazać za pośrednictwem umownych znaków (symboli), jakimi są głoski i litery czy też słowa i wyrazy. Nieodzowny jest również taki zasób wiadomości, który pozwala powiązać nie tylko określony znak graficzny z odpowiednim dźwiękiem, ale także z treścią znaną dziecku z otaczającej je rzeczywistości.

Rozwój umysłowy- to również pewien zasób wiedzy o świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i życiu ludzi. W tym wieku dziecko ma już spory zasób życiowych doświadczeń; wiele rzeczy zaobserwowało samo, na inne zwrócili mu uwagę dorośli. Dziecko dobrze rozwinięte umysłowo chętnie rozmawia z kolegami i dorosłymi, wie jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, jakich ma kolegów, czym zajmują się jego rodzice, dziadkowie, gdzie wyjeżdżało z rodzicami, co oglądało w kinie, czym różni się lato od zimy, chętnie opowiada o tym, co się dzieje na obrazku itp.

Dziecko wstępujące do szkoły to dziecko myślące z zaciekawieniem i zadowoleniem o swych nowych, szkolnych obowiązkach.

O dojrzałości społeczno- emocjonalnej z kolei świadczy pewien stopień uspołecznienia, umożliwiający dziecku nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i współdziałanie z nimi, co wyznaczone jest rezygnacją z własnych pragnień, a uwzględnianiem potrzeb innych osób. Dziecko dojrzałe społecznie chce i potrafi podporządkować się poleceniom nauczyciela i wymogom dyscypliny szkolnej. Przestrzega zasad postępowania czy obowiązujących norm i wartości.  Jego działanie powinna cechować samodzielność, zaradność, zdolność doprowadzania do końca podjętych zadań, poczucie odpowiedzialności za swoje działanie. Istotny czynnik stanowi wrażliwość na opinię grupy i nauczyciela, dzięki czemu kształtują się takie cechy charakteru, jak obowiązkowość i systematyczność w pracy. Przejawem dojrzałości emocjonalnej dziecka jest też umiejętność opanowania gwałtownych reakcji, zdolność do samokontroli emocjonalnej. Dojrzałość w tej sferze pozwala na wykonywanie zadań stawianych przez szkołę także wtedy, gdy wydają się one dziecku niezbyt atrakcyjne bądź nużące. Istotne jest też w jakim stopniu dziecko będzie potrafiło pokonywać napotkane trudności i znosić ewentualne niepowodzenia.

Zarówno dojrzałość umysłowa, jak i społeczno- emocjonalna w poważnym stopniu zależą od dojrzałości fizycznej dziecka. Podstawowym przejawem dojrzałości fizycznej jest dobry stan zdrowia, odporność na choroby i zmęczenie, sprawność narządów zmysłów i narządów artykulacyjnych, całokształt procesów biologicznych, czyli rozwój fizyczny oraz ogólna sprawność ruchowa (rozwój ruchowy) i manualna, która związana jest z dobrą orientacją przestrzenną, a także koordynacją i pamięcią wzrokowo- ruchowo- słuchową. Nieodzowna jest również równowaga nerwowa, będąca warunkiem zdrowia psychicznego i osiągnięcia dojrzałości uczuciowej. W tym wieku dziecko powinno już jeździć na rowerze, skakać na skakance, biegać oraz mieć opanowane ruchy wykonywane podczas zabawy piłką (łapanie piłki, rzucanie do celu). Również powinny być opanowane umiejętności związane z ubieraniem się, czesaniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych oraz wiązaniem sznurowadeł.

Dojrzałość fizyczna warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, która ma wpływ na dobrą orientację w przestrzeni, koordynację ruchową i wzrokowo- słuchowo- ruchową. Przejawem tej dojrzałości jest także zręczność, sprawność ruchowa rąk, opanowanie ruchów narzędziowych (praksji), umiejętności hamowania pewnych impulsów ruchowych, wykonywania ruchów ciągłych (np. przy łączeniu elementów graficznych), zdolność utrzymania kierunku ruchu (rysowanie elementów wzdłuż linii poziomej).

Podstawowym elementem dojrzałości psychoruchowej jest umiejętność przetwarzania statycznego obrazy graficznego (liter, wyrazów) na obraz dźwiękowy (głosek, słów) oraz obu tych obrazów na obraz ruchu. Do osiągnięcia tej umiejętności niezbędny jest określony poziom pamięci wzrokowej i słuchowej. W gotowości do nauki czytania i pisania podstawową rolę odgrywa, więc współdziałanie ośrodka wzroku, słuchu, ruchu i mowy znajdujących się w korze mózgowej.

Osiągnięcie pod koniec okresu przedszkolnego gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych jest nie tylko rezultatem samorzutnego dojrzewania, lecz przede wszystkim wynikiem wysiłków, jakie wkłada otoczenie (dom, przedszkole) w to, by rozwój dziecka przebiegał pomyślnie i harmonijnie. Efektywność tej pracy zależy z jednej strony od dokładnej znajomości wymagań stawianych przez szkołę, z drugiej zaś od wiadomości o kształtujących się przez cały okres przedszkolny właściwościach psychofizycznych dziecka.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi np.:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,
 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
 • liczyć kolejno do 10; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,
 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,
 • jest odporne na niepowodzenia,
 • jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,
 • nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada,
 • podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
 • rozwiązać proste zagadki,
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki,
 • nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Olbrzymią rolę w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej pełnią jego rodzice. Polega ona na:

 • dbałości o zdrowie fizyczne dziecka – poprzez kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań i stworzenie odpowiednich warunków bytowych,
 • kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa – poprzez rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem,, zapewnienia mu towarzystwa rówieśników
 • rozwijaniu logicznego myślenia, zapamiętywania, poprzez pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie widzianych zjawisk i rzeczy
 • wyrabianiu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania i syntezowania – poprzez np. gry i zabawy z dzieckiem ćwiczące wymienione czynności. Doskonale do tego celu służą gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, układanki z klocków.
 • dbałości o prawidłowy rozwój dziecka. Ćwiczenie sprawności rąk – poprzez rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie (książeczek do kolorowania), wycinanie według wzorów, lepienie z plasteliny itp.
 • nauczeniu szanowania pomocy szkolnych – poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w zabawkach
 • rozbudzaniu zainteresowania szkołą, nauką – poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy
 • przygotowaniu do samodzielności w obsługiwaniu siebie – poprzez wcześniejsze wymagania w tym zakresie
 • wyrabianiu umiejętności współżycia w grupie – poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami i kierowanie nimi
 • wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się, kształtowaniem postawy życzliwości w stosunku do innych kolegów
 • przyzwyczajaniu dziecka do stałego rozkładu dnia
 • stworzeniu mu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji – poprzez zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrabiania lekcji, uregulowanie trybu życia (spacery, sen, posiłki)

JAK BAWIĆ SIĘ I PRACOWAĆ Z DZIECKIEM PRZYGOTOWUJĄC JE W TEN SPOSÓB DO NAUKI W SZKOLE?  przykładowe propozycje

 • wymienianie z pamięci cech przedmiotów np.: jaki jest cukier, słoń, orzech? Co jest kwaśne?
 • klasyfikowanie przedmiotów lub obrazków np. klocki według kształtu, koloru, wielkości, obrazków według treści np. zwierzęta domowe, leśne
 • zabawa w „prawdę i nieprawdę” (dorosły mówi np. czerwona trawa, miękka poduszka, róża pachnie, zielony śnieg itp. a dziecko reaguje mówiąc „prawda”, „nieprawda”
 • zabawa w kończenie zdań np. gdy chcę malować, to muszę przygotować…; gdy zniszczę koledze zabawkę, to muszę..
 • zabawa w szukanie przeciwieństw np. wesoły – ….itp
 • zabawa w definiowanie np. co to jest dom, książka, przyjaciel..
 • zabawy z historyjkami obrazkowymi: układanie według właściwej kolejności obrazków tworzących historyjkę; opowiadanie historyjki; opowiadanie historyjki z której zabrano wcześniej obrazek (np. ostatni lub środkowy)
 • rozwiązywanie i układanie zagadek
 • zabawa „na niby”- dziecko wyobraża sobie i opowiada, co by było gdyby np. ludzie mogli fruwać, gdyby istniały wróżki, mamę wyręczył w sprzątaniu robot …
 • zabawa „co się zmieniło”- dziecko opowiada o zmianach jakie zaistniały np. w pokoju, na stole itp.
 • oglądanie obrazków różniących się szczegółami – wskazywanie tych różnic
 • konstruowanie, budowanie z klocków budowli według wzoru – „zbuduj takie samo”
 • modelowanie znanych dziecku liter np. z plasteliny, miękkiego drutu
 • labirynty – wyszukiwanie drogi, którą trzeba pokonać, aby dotrzeć do określonego celu
 • wypełnianie kolorem oznaczonych pól – zabawa „co się kryje na tym obrazku?”
 • malowanie rysunków konturowych np. kopiowanie przez kalkę techniczną
 • układanie puzzli itp.

PONADTO  RODZICU: dostarczaj dziecku ciekawych przeżyć i doświadczeń poprzez spacery, wyprawy do kina, teatru, czytanie książek itp.; często rozmawiaj o przeczytanej książce, obejrzanej bajce, zaobserwowanym wydarzeniu, zjawisku; odpowiadaj chętnie na pytania; wyjaśniaj nieznane słowa; ucz dziecko planowania zabaw, prostych prac domowych, przewidywania i oceniania rezultatów swoich działań; zachęcaj do uzasadniania swojego stanowiska np.: dlaczego nie chcesz pójść ze mną na spacer?; ucz dziecko formułowania wniosków np. dlaczego nie udała ci się ta budowla?; zachęcaj dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów np. w trakcie zabawy- nie podsuwaj gotowych rozwiązań.

LITERATURA

Okoń, Słownik Pedagogiczny, Szmigielska, Dojrzałość szkolna, w: Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk, Domaniewska, Osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej, w: Podstawy pedagogiki przedszkolnej, red. M. Kwiatkowska, B.Jugowar, Wiek przedszkolny, Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisać, Warszawa 1991,, Janiszak E., Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia, Życie Szkoły 9/2000, Kargulowa A. (red.); Dojrzałość szkolna a jakość startu edukacyjnego, Wrocław 1980, WUW., Lubomirska K. ,Przedszkole rzeczywistość i szansa, Warszawa 1997, ŻAK, Prus – Wiśniewska H.: Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Kraków 1995, MEDIUM, Przetacznikowa ,Dojrzałość szkolna (w) red. M. Żebrowska: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1975, PWN., Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003, Żak, B. Wilgocka – Okoń „Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko”, PZWS, Warszawa 1972;, Zabłocki J.K., Brejnak W. red., 2008, Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.

 

J. ANGIELSKI


Piosenka na przywitanie:

Hello, hello / Cześć, cześć

How are you? / Jak się masz?

Hello, hello / Cześć, cześć

It’s nice to see you too. / Miło mi Cię widzieć.

Piosenka na pożegnanie:

Goodbye, goodbye / Do widzenia, do widzenia

Have a nice day!/ Miłego dnia

Goodbye, goodbye / Do widzenia, do widzenia

Come again to play!/ Przyjdź pobawić  się jeszcze raz

Muchomory: pażdziernik- listopad

Piosenka Hello Song Super Simple Song

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

Hello, hello. / Cześć, cześć

Can you clap your hands?/ Czy możesz klasnąć w dłonie?

 Hello, hello./ Cześć

 Can you clap your hands?/ Czy możesz klasnąć w dłonie?

 Can you stretch up high?/ Czy możesz rozciągnąć się w górę?

 Can you touch your toes?/ Czy możesz dotknąć palcy u stóp

 Can you turn around? / Czy możesz się obrócić dookoła?

Can you say, „Hello”? Hello, hello./ Czy możesz powiedzieć ,,Cześć’’

Can you stamp your feet? / Czy możesz tuptać stopami?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, „Hello”?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

 

Autumn leaves are falling down

 (na melodię Twinkle, twinkle little star, autorstwa Angielskie Bajanie)

Look around, Look around! /Rozejrzyj się, rozejrzyj się

Autumn leaves are falling down/ Jesienne liście spadają

Look to the left, Look to the right/ Spójrz w lewo, spójrz w prawo

There is a fairy on a cloud/ Wróżka jest na chmurce

Look around, Look around!/Spójrz w lewo, spójrz w prawo

There is a pumpkin on the ground/ Dynia jest na podłodze

Look around, Look around/ Spójrz w lewo, spójrz w prawo

Autumn leaves are falling down/ Jesienne liście spadają

https://www.youtube.com/watch?v=CyJIfdA71Lc

Seasons Song for Kids ♫ Autumn Leaves are Falling Down ♫ Fall Kids Song ♫ by The Learning Station

Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors. 

Autumn leaves are changing colors all over town / Liście zmienają kolory, Liście zmieniają kolory w całym mieście

Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.

Autumn leaves are falling down, down to the ground. / Liście spadają, Liście spadają na ziemię

Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.  / Weź grabie i sprzątnij je, sprzątnij je

Take a rake and rake them up, on the ground.

Make a pile and jump in, and jump in, and jump in. / Zrób stos i wskocz w nie, wskocz w nie, wskocz w nie,

 Make a pile and jump in, on the ground.  / Zrób stos i skocz w nie i na ziemię

Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves,

autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, are on the ground/ Liście spadają, Liście spadają na ziemię

REPERTUAR

 

październik

    Owocowy blues

 1. Na zmartwienia i na żale
  dżem ci zrobi doskonale,
  bowiem w dżemie siła drzemie.
  owocowy blues.
 2. Ref.: Blues, blues, blues owocowy,
  taniec pyszny to i zdrowy,
  słodki jak jabłkowy mus!
  Owocowy blues!
 3. Na zgryzoty i kłopoty
  bardzo dobre są kompoty,
  czy śliwkowe, czy gruszkowe
  każdy o tym wie!
 4. Chcesz być silny tak jak smok,
  owocowy tankuj sok!
  Malinowy, porzeczkowy,
  każdy dobry jest!

Myj zęby

Szczotka pasta, kubek, ciepła woda,

tak się zaczyna wielka przygoda,

myje zęby, bo wiem dobrze o tym,

kto ich nie myje ten ma kłopoty.

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

 

 Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko. O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!

Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!

Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć!

Jarzębina

 

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w polu się mieni,
To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie
korale, korale jesieni.

Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.

Włożymy korale, korale czerwone
i biegać będziemy po lesie.
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
niech echo daleko ją niesie.

Idzie lasem…

 Jesienna wyliczanka

Deszcz, kalosze, bura chmura,

dmucha, chucha, wieje!

Deszcz, kalosze, bura chmura,

kropi, pada, leje!

Jesienna pogoda daje w kość!

Jesiennej pogody mamy dość!

 

wrzesień

 

Plac zabaw

Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci

bawi się chodzimy dziś!

 

Ref Plac zabaw, plac zabaw,

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

w słoneczne dni odwiedzasz go.

 

Są tu drabinki i karuzela

każdy się kręcić chce.

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

 

Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to, że hej.

Możemy puszczać barwne latawce

wietrzyku, dla nich wiej!

 

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

Uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie.

 


Mój skarb

Każdy skarb swój ma jeden albo dwa,

ja mam skarbów sto najważniejszy to:

 

ref. Z wakacji muszelka, pamiątka niewielka,

mój wielki skarb, mój wielki skarb…

zielony, kochany, w szufladzie schowany-

od morza dar, od morza dar.

 

Piasek, ciepły wiatr, kolorowy świat…

Wakacyjne dni przypomina mi.

 

Czarodziejska moc w tej muszelce śpi,

kiedy błyszczy noc bajkę szepcze mi.

 

 

O przechodzeniu przez ulicę

Zanim ulicę przekroczysz,

otwórz szeroko swe oczy,

bo to bardzo ważna jest rzecz

by się na baczności wciąż mieć.

 

Najpierw w lewo, w prawo potem,

jeszcze w lewo spójrz z powrotem,

jeśli droga jest wolna już,

swe kroki pewnie kieruj w przód.

 

Sprawa jest o tyle łatwa,

jeśli są na przejściu światła,

one drogę pokazują,

czy przechodzić informują.

 

Gdy zielone sygnał dało,

wnet przed siebie ruszaj śmiało,

lecz czerwone daje znać,

że nadal w miejscu musisz stać.

 

 

Boogie woogie

Do przodu prawą rękę daj,

Do tyłu prawą rękę daj,

Do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

 

Boogie- woogie, ahoj! (3 razy)

I od nowa zaczynamy taniec ten.

 

Do przodu lewą rękę daj,

Do tyłu lewą rękę daj,

Do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią.

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

 

Do przodu prawą nogę daj,

Do tyłu prawą nogę daj,

Do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

 

Do przodu lewą nogę daj,

Do tyłu lewą nogę daj,

Do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią

Bo przy boogie- woogie- boogie trzeba pokręcić się

No i klaskać trzeba raz dwa trzy.

 

 

Kapuściana piosenka

Wielki rwetes dziś u Basi,

bo kapustę Basia kwasi.

Szatkownica poszła w taniec,

to ci było szatkowanie!

 

ref Rach, ciach, ciach! Obereczka!

Już kapusty pełna beczka.

 

Zaraz Basia ją przyprawi,

doda soli i żurawin,

potem ją ubije wałkiem,

aż ubita będzie całkiem.

 

Potem deska ją przyciśnie,

niech kapusta w beczce kiśnie.

Już kapusta wzbiera sokiem,

sok spod deski spływa bokiem.

 

Jaka pyszna ta kapusta,

że aż sama idzie w usta.

Więc ją jemy na surowo,

na surowo, bo to zdrowo!

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close