Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

UCHWAŁA NR V/53/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 stycznia 2019 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

§ 1

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 30 pkt;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 50 pkt;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

a) za I preferencję – 50 pkt,

b) za II preferencję – 30 pkt,

c) za III preferencję – 20 pkt,

d) za IV preferencję – 10 pkt,

e) za V preferencję – 1 pkt

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt;

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;

6) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 60 punktów.

§ 2

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

§ 3

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

od 5 czerwca do 11 czerwca

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

17 czerwca godz. 12

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

od 17 czerwca do 18 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

24 czerwca godz. 12

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

W rekrutacji biorą udział dzieci z roczników 2013- 2016 będące mieszkańcami gminy.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close