Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci przyjętych

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne (link poniżej)

Informator dla Rodziców 2021

♥♥♥

Terminarz rekrutacji (linki poniżej)

Plan terminarz dyrektorzy 2021

Plan terminarz dyrektorzy 2021 rekrutacja uzupełniająca

♥♥♥

Wniosek o przyjęcie dziecka

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

♥♥♥

Oświadczenia (linki poniżej)

oświadczenie nr 1 wielodzietność (MEN)_2021

oświadczenie nr 2 (MEN) samotny_2021

oświadczenie nr 3 szczepienia_2021

pisemne oświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z zakładu pracy

pisemne oświadczenie o odprowadzeniu podatku dochodowego w Poznaniu lub ksero pierwszej strony pit

♥♥♥

Informacja dla rodziców (link poniżej)

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli _oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021

♥♥♥

Instrukcja w zakresie składania dokumentów (link poniżej)

Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór

♥♥♥

Dzieci z orzeczeniem specjalnym (link poniżej)

Informacja dla Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

♥♥♥

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych  jest  Przedszkole Nr 119  im. Lecha . 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail:  p119poznan@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55.

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl.  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

9. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędą się w naszej placówce tradycyjne Dni Otwarte. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych Rodziców nowych dzieci na inną formę zwiedzania przedszkola-

wirtualny spacer po przedszkolu

Wirtualny spacer po przedszkolu…

Fragment Hymnu Przedszkola „Poznań to moje miasto rodzinne”

 

         

     

Zachęcamy do zapoznania się też z innymi informacjami na temat naszej placówki, które umieszczone są w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

@

p119poznan@gmail.com

    

61 877 22 20

Wydział Oświaty

Urząd Miasta Poznania

Poznań 27 stycznia 2021 r.

Szanowni Rodzice

Zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 17 lutego 2021 r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Kontakt w sprawie naboru do przedszkoli:

 1. Ewa Rakoczy tel. 61 878 43 77; ewa_rakoczy@um.poznan.pl
 2. Urszula Dampc tel. 61 878 4294; urszula_dampc@um.poznan.pl
 3. Mariola Błażejewska-Ptak tel. 878 43 66; mariola_blazejewska@um.poznan.pl
 4. Marta Wojkiewicz tel. 61 878 43 69; marta_wojkiewicz@um.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close