Jagódki

rok szkolny 2022/2023

mgr Monika Czarnecka

mgr Magdalena Taczała

j. angielski- Paulina Wnuczko

poniedziałek i środa- 9.00- 9.15

Co będziemy robić w marcu?

Kraina przyjaźni

 • Uświadamiamy sobie relacji pokrewieństwa i właściwie nazywamy członków rodziny.
 • Utrwalamy pojęcia „para”.
 • Kształtujemy postawy prospołeczne – przyjaźń.
 • Wyodrębniamy cechy prawdziwego przyjaciela.
 • Określamy pojęcia przyjaźni.

Zawody kobiet

 • Poznajemy zawody kobiecych, wykonywane na całym świecie.
 • Rozpoznajemy zawody kobiece po ich atrybutach.
 • Organizujemy sytuacje pobudzające do aktywności twórczej – aktywnie uczestniczymy w uroczystości z okazji Dnia Kobiet.
 • Uświadamiamy dzieciom znaczenie grupy koleżeńskiej.
 • Wzbogacamy słownik o zawody naszych mam.

Gdy dorosnę

 • Kształtujemy intuicję związaną z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętnością posługiwania się określeniami czasu.
 • Prowadzimy rozmowy kierowane na temat podziału tygodnia, dni.
 • Tak będę wyglądać jak będę duży – ćwiczymy umiejętność autoprezentacji.

Wiosno, wiosenko gdzie jesteś !

 • Obserwujemy zmiany zachodzące wczesną wiosną i wiążemy je ze zjawiskami oraz z aktualną porą roku.
 • Rozwijamy podstawowe umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 • Ćwiczenia – rozwijamy sprawność fizyczną oraz aparat oddechowy.
 • Nasza zielona hodowla – wysiewamy nasiona, cebulki kwiatów, zakładamy hydrohodowlę w szklanych naczyniach

Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

 • Zachęcamy do systematycznego obserwowania świata przyrody, dostrzegamy bieżące zmiany i pogłębiamy wiedzę dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonalimy funkcjonowanie narządów artykulacyjnych.
 • Kształtujemy umiejętność oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

J. ANGIELSKI

opanowanie słownictwa z bajki:

„Goldilocks and the three bears”: bear, chair, bed, porridge, woods, house, pot, walk, hop, run, live, sit, eat, sleep, big, small, soft, hard, just right, cold, hot

rozpoczęcie nauki słówek z bajki:

„The Gingerbreadman”: grandma, grandpa, farmer, fox, cow, horse, lake, day, want, say, make, see

 

Three little monkeys

Three little monkeys jumping on the bed

One fell down and bumped his head

Mama called the doctor, and the doctor said

„No more little monkeys jumping on the bed!”

 

Two little monkeys jumping on the bed

One fell down and bumped his head

Mama called the doctor, and the doctor said

„No more little monkeys jumping on the bed!”

 

One little monkey jumping on the bed

He fell down and bumped his head

Mama called the doctor, and the doctor said

„No more little monkeys jumping on the bed!”

 

Clap your hands: https://www.youtube.com/watch?v=-oXwHLmgmjQ

 

Walking walking

Walking, walking

Walking, walking

Hop, hop, hop

Hop, hop, hop

Running, running, running

Running, running, running
Now let’s stop, now let’s stop
 

Charakterystyka 3 latka

 • mało odporne na infekcje
 • zmienne usposobienie, krańcowość nastrojów, intensywność przejawianych emocji, które wyraża całym swoim ciałem, słaba umiejętność opanowywania własnych reakcji
 • łatwo ulega zmęczeniu, ale szybko regeneruje swoje siły
 • łatwo traci poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędnym warunkiem jego równowagi psychicznej
 • nie ma potrzeby współdziałania, porozumiewania się z innymi rówieśnikami, bawi się samotnie lub w parach, chociaż chętnie przebywa obok innych dzieci, najlepiej kontaktuje się z dorosłymi
 • ma naturalną skłonność do naśladowania
 • lepiej rozumie polecenia kierowane do niego indywidualnie niż wydawane całej grupie
 • jest egocentryczne, co utrudnia mu orientację w przestrzeni
 • zabawy są proste i krótkie, nie potrafi koncentrować uwagi przez dłuższy czas, szybko zmienia przedmiot swych zainteresowań
 • bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu społecznym
 • mowa mało komunikatywna i tak jak myślenie najczęściej sytuacyjne tzn. nie przekracza na ogół w swych wypowiedziach kręgu bezpośrednio wykonywanych czynności, osób, przedmiotów, z którymi pozostaje w danej chwili w bezpośrednim kontakcie
 • myślenie wchodzi w fazę konkretno- wyobrażeniową
 • ruchy są słabo skoordynowane, nieoszczędne, niepewne, występują ruchy zbędne tzw. przyruchy
 • duża motoryka czyli sprawność ramion, barków, nóg dominuje nad małą motoryką czyli sprawnością rąk, dłoni i palców
 • jest w fazie bazgrot nazywanych

♥♥♥

Informacje dla rodziców 3- tatka

 • trzylatek potrzebuje wsparcia i obecności osoby dorosłej
 • obecność dorosłego pomaga dziecku dłużej skupić się na zabawie
 • dziecko najwięcej korzysta z przekazu niewerbalnego czyli z gestów, mimiki, wyrażanych emocji, sposobu poruszania się
 • obserwując dorosłego dziecko bezwiednie uczy się kopiując jego zachowanie
 • dostosowywanie się do poziomu dziecka nie polega na używaniu dziecięcego języka (sztucznych zdrobnień i dziwolągów językowych), lecz na dobieraniu treści wypowiedzi do jego potrzeb i poziomu
 • dziecko jest spokojniejsze i rozwija się lepiej, gdy ma uporządkowany dzień
 • dziecko będzie starało się lepiej wykonać daną czynność, gdy okaże się mu zadowolenie (nawet przesadnie, chociaż to, co ono wykonuje, dalekie jest od oczekiwań dorosłych)
 • okazywanie niezadowolenia przez osobę dorosłą dotyczyć powinno tego, co dziecko zrobiło, a nie osoby dziecka
 • okazywanie zwykłego poszanowania dla czynności wykonywanych przez dziecko pozwala unikać wielu napięć
 • w przypadku dziecka trzyletniego nie sposób jeszcze ustalić, czy z natury jest leworęczne, czy praworęczne
 • trzeci rok życia jest okresem intensywnego rozwoju mowy

♥♥♥

Jakie nawyki kształtować u 3- latków?

Kształtowanie czynności samoobsługowych i uczenie dobrych manier rozpoczyna się wcześnie i trwa wiele lat. Im szybciej dziecko je opanuje, tym lepiej dla niego, rodziców i innych ludzi, z którymi się styka. Jeżeli uda się dorosłemu ukształtować te ważne czynności tak, aby przeszły one w nawyk, będą one niezwykle trwałe, do końca dorosłego życia dziecka!

 

Dobre nawyki zachowania się w ważnych sytuacjach życiowych należy dosłownie „wdrukować” w dziecięcy umysł. Najpierw trzeba ukształtować daną czynność, a potem doprowadzić do odruchowego zachowania.

Oto lista najważniejszych zachowań nawykowych, które warto kształtować u malucha:

 • pomaganie innym– pomaganie innym trzeba koniecznie skojarzyć z przyjemnymi przeżyciami, dlatego dorośli muszą okazywać radość- nawet przesadnie- gdy maluch stara się pomóc, nawet wówczas, gdy czyni to niezdarnie. Również w obecności dziecka trzeba głośno opowiadać innym o tym, co dobrego zrobiło i jakie to ważne i potrzebne. Pomaga to dzieciom zrozumieć, że pomaganie innym jest oczekiwaną powinnością i że można być dumnym, jeżeli tak się postąpi.
 • dbałość o to, aby rzeczy były na swoim miejscu– w trzecim roku życia dziecko powinno już umieć dostrzegać ład i cieszyć się z tego, bałagan potrafi już kojarzyć z niewygodą i kłopotami. Niedopuszczalne jest wyręczanie dzieci w pracach porządkowych, nawet wówczas, gdy dorosłemu się spieszy. Trzylatek garnie się do pomagania i chce towarzyszyć przy sprzątaniu, trzeba z tego korzystać i organizować wspólne sprzątanie, a po jego zakończeniu nie wolno zapominać o podkreśleniu szczególnej zasługi małego pomocnika.
 • poszanowanie czyjegoś wysiłku– dotyczy to zwyczajnych i codziennych spraw. Dziecko musi wiedzieć, że np. trzeba wytrzeć buty przed wejściem do domu, bo się nabrudzi i mama będzie musiała umyć podłogę. Trzylatek znakomicie zrozumie sens takich i podobnych społecznych umów, gdy sam doświadczy niedogodności nieprzestrzegania ich. Dorośli muszą jednak wykorzystywać każdą sytuację do kształtowania nawyku respektowania ich.
 • właściwe zachowanie się przy stole i kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu- tym nawykiem trzeba objąć wszystkie czynności wykonywane w trakcie spożywania posiłków, a więc: nakrywanie do stołu i sprzątanie po, siadanie przy stole, spożywanie posiłku, ważne są tu także formy grzecznościowe. Dziecko musi rozumieć, po co usiadło przy stole i czego się od niego oczekuje. Złe nawyki tworzą się wówczas, jeżeli jedzenie mylone jest z zabawą. Dziecko można uczyć skutecznie dobrych manier przy stole, gdy dorosły: będzie przestrzegał ceremoniału jedzenia, będzie zachowywał się przy stole tak, aby stanowić dla dziecka wzór do naśladowania, w odpowiednim momencie podpowie dziecku, co ono ma zrobić, nie będzie skąpił pochwał, jeżeli dziecko się dobrze zachowuje. Jednak wspólne spożywanie posiłków nie może być dla dziecka udręką, dlatego dorośli nie mogą zapominać o umiarze, wyczuwając co w danym momencie jest ważne, chociaż muszą być konsekwentni w swoich wymaganiach. Muszą także pamiętać, że dziecko nie może opanować wszystkiego od razu w doskonałej formie.
 • bezkonfliktowe układanie się do snu- wieczorne zasypianie będzie dla dziecka łatwiejsze, gdy dorośli zadbają o poczucie bezpieczeństwa. Dlatego warto stworzyć ceremoniał zakończenia dziecięcego dnia i udania się na spoczynek. Najlepiej, jeżeli czynności są wykonywane stale w tej samej kolejności. Układanie do snu musi stwarzać sytuację wyciszającą i miłą dla dziecka.
 • radosne budzenie się- moment obudzenia się musi być dla dziecka radosny, ale radosne budzenie trzeba jednak wymodelować. To, jak się dziecko budzi, zależy w dużym stopniu od zachowania samych dorosłych. Radosnego budzenia nie da się bowiem załatwić nakazem czy krzykiem.
 • właściwe zachowanie się w toalecie- są dla dzieci bardzo trudne problemy. Nauka sygnalizowania potrzeb fizjologicznych to jedno z najważniejszych zadań stojących przed rodzicami w pierwszych latach życia dziecka. Dzieci uczą się kontroli oddawania moczu i stolca na drodze kombinacji naśladownictwa dorosłych, pod wpływem uwag z ich strony. Trzylatek powinien uczyć się poszczególnych czynności, jak poprawnie korzystać z ubikacji. Każdą z tych czynności należy uczyć osobno. Jest ich sporo i dlatego dorosły musi podpowiadać dziecku, co kolejno trzeba zrobić, a potem chwalić za samodzielne wykonanie.
 • samodzielne rozbieranie i ubieranie się- od stopnia opanowania tych czynności zależy samodzielność dziecka. Wyręczanie dziecka w tych czynnościach jest wielce szkodliwe. Dorosły musi być cierpliwy i przewidywać czas potrzebny dziecku na samodzielne zmaganie się z częściami swej garderoby. Trzylatek ma kłopoty z rozróżnianiem przodu i tyłu przy nakładaniu np. bluzy. Jest mu obojętne, na którą nogę zakłada but. Wszystko to jest trudne. Warto więc wprowadzić jakieś ułatwienia i oznaczenia rzeczy.

♥♥♥

Co może pomóc dorosłym w kształtowaniu dobrych manier dziecka?

 • zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka– jest to bezwzględnie potrzebne. Dorosły nie może ciągle poprawiać i strofować. Kiedy człowiek uczy się czegoś, na początku zawsze jest niezdarny i nieuważny. Nadmierne korygowanie dziecięcych czynności spowoduje, że dziecko skojarzy czynność, której ma się nauczyć, z niezadowoleniem dorosłego i przykrymi doznaniami. Zamiast ćwiczyć, będzie unikać wykonywania tego, czego dorosły wymaga. Przewidując przykrości dziecko będzie bronić się płaczem i wstrzymywaniem od działania. Grozi to wyuczeniem dziecka bezradności.
 • cierpliwość– nie udało się raz, to nic: trzeba pochwalić dziecko za wysiłek i tak długo ćwiczyć (podpowiadać czynności, zachęcać do wykonania, podtrzymywać w dążeniu do celu) aż się dziecku uda wykonać. Nie wolno zapominać o okazaniu radości z dziecięcego sukcesu i zachęcać do samodzielnego powtarzania.
 • systematyczność i konsekwencja– bez tego nie da się przekształcić czynności samoobsługowych w nawyki. Nie ma rady, dorosły musi ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce dbać o siebie. Tylko w taki sposób można doprowadzić do ukształtowania nawyków higienicznych.

 

REPERTUAR

marzec

Pacuś i przyjaciele

1.Do przedszkola Pacuś puka puk, puk, puk.

Tu przyjaciół swoich szuka puk, puk, puk.

ref.Pacuś, Pacuś tra la la

Pacuś przyjaciół ma

Pacuś, Pacuś tra la la

Pacuś przyjaciół wielu ma.

2.Cztery łapki, nosek mały puk, puk, puk

To kolega doskonały puk, puk, puk.

♦♦♦

Gotujemy sami

Ref.W kuchni naszej mamy gotujemy sami.

Pięknie zapraszamy, gotuj razem z nami.

 

 1. Będzie budyń ze śmietaną,

czekolada z bitą pianą.

Kogel mogel ukręcimy,

trochę przy tym nabrudzimy.

 1. Mleko z garnka wykipiało,

wysypało się kakao,

a rodzynki i migdały,

same w buzi poznikały.

 

Teraz posprzątamy, aż się będzie świecić,

garnki pozmywamy, wyniesiemy śmieci.

♦♦♦

Śpiący miś

 1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

Zbudź się misiu, zbudź.

Pogłaskała słonkiem, dzyń, dzyń, leśnym dzwonkiem

Zbudź się misiu, misiu, zbudź się, misiu-

A on śpi i już.

 1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

Zbudź się misiu, zbudź.

Burzą grała, grzmiała,

Gromem zahuczała,

Zbudź się misiu, misiu, zbudź się, misiu-

A on śpi i już.

 1. Nadleciała pszczółka mała:

Zbudź się misiu, zbudź.

Bzyku, bzyk do ucha,

Widział kto leniucha?!

Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,

Niedźwiedź krzyknął:  miód.

♦♦♦

 Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś?

 1.Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam?
Czy jesteś za górami , czy jesteś za morzami,
Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam.

2.Idę już idę choć wicher w polu gna,
Przynoszę promyk słonka, przynoszę śpiew skowronka,
Idę już idę choć wicher w polu gna.

♦♦♦

Kle kle boćku

1.Kle-kle boćku, kle-kle, witaj nam bocianie!

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje

żabki na śniadanie.

2.Kle-kle boćku, kle-kle, usiądż na stodole.

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili

gniazdo w starym kole.

 

luty

Hymn Przedszkola Lecha

Poznań to moje miasto rodzinne,

Nad brzegiem warty każdy to wie,

Tu do przedszkola Lecha przychodzę,

By z kolegami spotykać się.

                      

Tutaj z uśmiechem wita nie pani,

I rozkrzyczanych kolegów tłum,

Ale gry Pani mówić zaczyna,

Milkną hałasy cichnie szum x2

 

Osiedlem Piastowskim, wiedzie ma droga,

Bo przy nim właśnie, przedszkole me.

Codziennie rano tutaj przychodzę,

By z kolegami pobawić się.

♦♦♦

 „W krainie Baśni”

 1. Kiedy wieczór już nadchodzi

i na niebie gwiazdy lśnią,

W mym pokoju krasnoludki

wyruszają  w podróż swą.

Wyglądają spod poduszek,

na fotelu zasiadają;

A gdy gasną wszystkie światła;

bajki mi opowiadają;

 

Ref. O królewnie, co zgubiła pantofelek,

i o misiu, co rozumku ma niewiele,

O tygrysie, który wciąż do góry bryka

lub o smoku pokonanym przez szewczyka.

 

 1. Więc odwiedzam baba-Jagę

I pierniki słodkie jem,

Lub wędruję  z kotem w butach

Coraz dalej z każdym dniem.

A gdy jestem już zmęczony,

Pod kołderką smacznie śpię,

Krasnoludki mi śpiewają;

a ja kolorowo śnię;

♦♦♦

„Tak się zachmurzyło”

 1. Tak się zachmurzyło

   słonko się ukryło,

   pada, pada śnieżek biały

   dawno go nie było.  / x2

 

 1. Chodźmy na saneczki

    chłopcy i dzieweczki

    pojedziemy wszyscy razem

    z wysokiej góreczki.  / x2

 

 1. Pędzimy, pędzimy

     nic się nie boimy.

     Aż tu naraz bęc, na śnieżek

     i wszyscy leżymy!   / x2

 

 1. Potem już wstajemy,

     śnieg otrzepujemy

     i wsiadamy na saneczki

     i dalej jedziemy.   /  x2

♦♦♦

Tadek niejadek

Warzywa, warzywa, bardzo smaczne są.

Pomidory na kanapce,

Smaczne także są w sałatce.

Więc gdy pomidora zjemy,

wszyscy szybko urośniemy.

 

Warzywa, warzywa, bardzo smaczne są.

I ogórek na kanapce,

Smaczny także są w sałatce.

Więc gdy dziś ogórka zjemy,

wszyscy szybko urośniemy.

 

styczeń

Chodź gwiazdeczko

Świeci gwiazdka jedna, druga,

główką kręci, oczkiem mruga.

Wszystkie gwiazdki zaświeciły,

wszystkie razem zatańczyły.

 

Choć gwiazdeczko, choć gwiazdeczko,

zabawimy się w kółeczko. (bis)

 

Krążą w kółko gwiazdki obie,

czasem nogą tupną sobie.

Czasem głową pokiwają

i mrugają i mrugają.

♦♦♦

„Do lekarza”

 1. Gdy boli ucho

I w gardle sucho,

Wtedy się zdarza

Iść do lekarza:

 

Ref. Oj, oj, oj, panie doktorze.

Oj, oj, oj, niech pan pomoże!

Pan lekarstwa wszystkie zna

I wyleczy mnie raz – dwa!

 

 1. Kiedy pechowo

uderzę głową

albo kolanem

o twardą ścianę:

♦♦♦

„Biały walczyk”

Hej, biały walczyk, hop, hop, hop
Zając na śniegu znaczy trop
Zając na śniegu pomyka
A my tańczymy walczyka.
A my tańczymy walczyka.

Saneczki z góry wiozą nas
Wiatr pogwizduje, szumi las
A nasze ptaki z karmnika
Tańczą białego walczyka
Tańczą białego walczyka

Hej biały walczyk, baczność, start!
Dzieci do sanek i do nart
Sikorka prosi czyżyka
Tańczmy białego walczyka
Tańczmy białego walczyka

♦♦♦

„Babciu, dziadku”

1.Babciu droga babciu, powiedz mi,                                

czy potrafisz zrobić to co my?

My tupiemy raz, dwa, trzy

teraz babciu zrób to ty.

2.Dziadku drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to co my?

My klaszczemy raz, dwa, trzy

teraz dziadku ty to zrób

3.Babciu droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz ty.

4.Dziadku drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to co my?

My całuski damy ci,

teraz dziadku zrób to ty.

grudzień

Mikołaj stuka do drzwi

1.Puk, puk, puk

kto to do drzwi stuka.

Puk, puk, puk

Mikołaj już puka.

 

Ref Tak, tak, tak

to Mikołaj nasz.

Kocha wszystkie dzieci

odwiedzi też nas.

 

2.Tak, tak, tak

przyjedź Mikołaju.

Już, już, już

na ciebie czekamy.

 

3.Czy, czy, czy

prezenty przyniesie.

Wór, wór, wór

♦♦♦

 „Świąteczne aniołki ”

1.Popatrz jak na szybach mróz maluje wzorki.
A z nieba na ziemie wędrują aniołki.

ref.Świąteczne aniołki, wesołe aniołki
Na chmurkach fikają koziołki.
Fikają z radości, że będziesz je gościć
Na święta. Kolęda, kolęda.

2.Skrzydlate aniołki fikają na chmurkach
Czy to śnieżek leci, czy anielskie piórka.

3.W Boże Narodzenie do Ciebie przylecą.
Przyniosą podarki i gwiazdą zaświecą.

♦♦♦

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

listopad

Dzień dobry

Dzień dobry, dzień dobry,

wszyscy się witamy,

dzień dobry, dzień dobry,

dobry humor mamy.

 

Dzień dobry, dzień dobry,

słońce jasno świeci,

dzień dobry, dzień dobry,  Pani wita dzieci….

♦♦♦

Zabawa Stonoga

Idzie, idzie, stonoga, stonoga, stonoga,
aż się trzęsie podłoga, podłoga, bęc.
Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga…..i odwłok.

♦♦♦

Jarzębinowa piosenka

1.Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.

Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.

ref Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali
Koral jarzębina da.

2.Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.

Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.

♦♦♦

Pacuś na spacerku

Guzik, dziurka dobra para

Pacuś dzisiaj tak się stara.

Jeszcze czapka i sweterek

i już idzie na spacerek.

 

Tup, tup, tup, tup

ho, ho, ho

tup, tup, tup, tup

no, no, no

tup, tup, tup, tup

ha, ha, ha

tup, tup, tup, tup

la, la, la.

 

Trzeba ubrać się cieplutko

i pokazać drogę butkom.

Chociaż kręte w świecie dróżki

wszędzie zajdą małe nóżki

 

październik

Jagódki

 1. My jesteśmy czarne, czarne jagódki,

mieszkamy w lesie zielonym.

Oczka mamy czarne, buźki granatowe,

a sukienki są zielone i seledynowe.

 

Ref.     A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi

idziemy na jagody, na jagody,

a nasze czarne serca, czarne serca

biją nam radośnie bum ta ra ra bum.

♦♦♦

Paluszek

Tu paluszek, tu paluszek

kolorowy mam fartuszek.

Tu jest rączka i tu druga

a tu oczko do mnie mruga.

Tu jest buźka, tu ząbeczki

tu wpadają cukiereczki.

Tu jest nóżka, tu jest nóżka

choć zatańczysz jak kaczuszka.

♦♦♦

Małe czerwone jabłuszko                                                                      

 1. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Za rączki się trzymają

i wkoło obracają.

 

 1. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Jabłuszko podskakuje,

a gruszka przytupuje.

 

 1. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.

 

 1. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Biegną sobie dokoła

jabłuszko gruszkę woła.

♦♦♦

Daj mi rączkę dam ci ja, zatańczymy raz i dwa

Dookoła na paluszkach leciuteńko tak jak muszka.

Teraz nóżką wytupiemy i rączkami wyklaszczemy

Jeszcze tylko skoki dwa, hop, hop dookoła raz i dwa.

 

wrzesień

Wesołe powitanie- piosenka

Dziś wesoło się witamy

Wszystkich wkoło pozdrawiamy

Z tyłu, z przodu, wokół nas

Już zabawę zacząć czas.

 

Zatańcz ze mną taniec mój

Rączki w górę, rączki w dół

Całe ciało wprawiaj w ruch

Główkę, nóżki oraz brzuch.

 

Porusz troszkę bioderkami

Dotknij łokcie kolankami

lewą ręką chwyć za włos

Prawą złap się za swój nos.

 

Zatańcz ze mną taniec mój

Rączki w górę, rączki w dół

Całe ciało wprawiaj w ruch

Główkę, nóżki oraz brzuch.

♦♦♦

Jestem sobie przedszkolaczek- piosenka

Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close