RODO

 Dokumenty

związane z RODO

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:iod2_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)      żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO),w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:

·        realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

·    prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,

·        weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,

·        udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

·        prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,

·       wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,

·        organizacji wycieczek,

·       zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,

·        zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,

·        zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,

·        organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu,organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)       żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·      dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.


Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

                                                                                                               Poznań, dn

                                                                                                                  (miejscowość, data)

 

Ja, niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana ……………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującą/ego się ….……………………………………………………………………..

                        (rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej)

do odbierania mojego dziecka ………………………………………………………………………………….

                                                                    (imię i nazwisko dziecka)

 uczęszczającego do  Przedszkola Nr 119  im.  Lecha , z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań

Upoważnienie ważne jest * :

  • w okresie od dnia …………………………………… do dnia …………..
  • w dniu ………………………………………………………..
  • do odwołania.

Niniejszym zobowiązuję się do przekazania osobie upoważnionej przeze mnie do odbioru dziecka otrzymanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu przez Przedszkole danych osobowych osoby upoważnionej.

 

………………………………………………………………….

(czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)

* wybrać właściwą opcję i uzupełnić – jeżeli konieczne

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Pana/Pani jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Przedszkolu (Prawo oświatowe oraz statut jednostki).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)      żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·      dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 


ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH
 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka …………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka)w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola, w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 moich danych osobowych w postaci wizerunku,uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola , w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

                                                                                              

………….………………….…………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą  os. Piastowskie 55  61-156 Poznań moich danych osobowych w postaci wizerunku,uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

………….………………….…………………………………..

(data i czytelny podpis)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu  okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA JEDNOSTKI
I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

 

❑Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 moich danych osobowych obejmujących dane (np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, numeru telefonicznego)oraz danych osobowych mojego dziecka ……………..…………………………………………..(i obejmujących dane (np.: imię, nazwisko, wiek) w celu umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka w konkursie ……………………………………………, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka …………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie………………………………… organizowanym przez Przedszkole,w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola,na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych(np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55   moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa mojego dziecka w konkursie……………………………………………… organizowanym przez Przedszkole,w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach,w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

                         …..………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka – uczestnika konkursu)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą   61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji i udziału w konkursie……………………………… a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania danych na stronie internetowej Przedszkola,na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook)w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów,dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie, przy czym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close