RODO

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 iod4_oswiata@um.poznan.pl

Dokumenty związane z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO),w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:

·        realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

·    prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,

·        weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,

·        udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

·        prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,

·      wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,

·        organizacji wycieczek,

·    zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,

·        zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,

·      zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,

·        organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu,organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)       żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·      dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 ♥

KLAUZULA INFORMACYJNA

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

                                                                                      Poznań, dn……………………

                                                                                                    (miejscowość, data)

Ja, niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującą/ego się ….………………………………………………………………………………..

                        (rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej)

 

do odbierania mojego dziecka ………………………………………………………………………………………

                                                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

uczęszczającego do  Przedszkola Nr 119  im.  Lecha  ,

z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań

Upoważnienie ważne jest * :

  • w okresie od dnia …………………..do dnia …………………….
  • w dniu …………………..
  • do odwołania.

 

Niniejszym zobowiązuję się do przekazania osobie upoważnionej przeze mnie do odbioru dziecka otrzymanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu przez Przedszkole danych osobowych osoby upoważnionej.

 

…………………………………..

                                                                 (czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)

* wybrać właściwą opcję i uzupełnić – jeżeli konieczne

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

 

 

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Pana/Pani jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Przedszkolu (Prawo oświatowe oraz statut jednostki).

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?  

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?  

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)      żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·      dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA

                                                                                                          Poznań, dn………….

                                                                                                          (miejscowość, data)

Dyrektor

Przedszkola Nr 119 im. Lecha, 61-156 Poznań

os. Piastowskie 55

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie

i rozwoju psychofizycznym dziecka

 

W celu zapewnienia dziecku …………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

podczas pobytu w  Przedszkolu Nr 119 im. Lecha  odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych przekazuję dyrektorowi jednostki uznane przeze mnie za istotne dane o:

  1. stanie zdrowia dziecka:

……………………………………………………………………………………………

  1. stosowanej diecie:

……………………………………………………………………………………………

  1. rozwoju psychofizycznym:

…………………………………………………………………………………………….

                                                                      

                                                                  ……….….………………………

(czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)

      KLAUZULA INFORMACYJNA

-WIZERUNEK DZIECKA I RODZICA – wersja podstawowa

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55  moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha  z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka …………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola , w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55  moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola , w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

                                                                 ………….………………….…………………………………..

                                                  (data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

      KLAUZULA INFORMACYJNA

-WIZERUNEK DZIECKA I RODZICA – wersja rozszerzona

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania danych osobowych mojego dziecka:

❑  na stronie internetowej Przedszkola;

❑  na profilach internetowych Przedszkola (np. na Facebooku);

❑  w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.*

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych osobowych:

❑  na stronie internetowej Przedszkola;

❑  na profilach internetowych Przedszkola (np. na Facebooku);

❑  w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom. *

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w przestrzeni publicznej i w mediach,  poprzez publikację wizerunku mojego dziecka:

❑  na stronie internetowej Przedszkola;

❑  na profilach internetowych Przedszkola (np. na Facebooku);

❑  w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom. *

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez Przedszkole w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez publikację mojego wizerunku:

❑  na stronie internetowej Przedszkola;

❑  na profilach internetowych Przedszkola (np. na Facebooku);

❑  w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom. *

………….………………….…………………………………..

                                                     (data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)

* zaznacz wybrane

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenialub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

      KLAUZULA INFORMACYJNA

-WIZERUNEK OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osób) – wersja podstawowa

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha   z siedzibą  os. Piastowskie 55  61-156 Poznań moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha    z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Przedszkole, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

….…………………………………..

                                                                                                 (data i czytelny podpis)

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha   z siedzibą  os. Piastowskie 55  61-156 Poznań

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

      KLAUZULA INFORMACYJNA

-WIZERUNEK OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osób) – wersja rozszerzona

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha   z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym  umieszczania moich danych osobowych:

❑  na stronie internetowej Przedszkola;

❑  na profilach internetowych Przedszkola (np. na Facebooku);

❑  w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom. *

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha   z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Przedszkole w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez publikację mojego wizerunku:

❑  na stronie internetowej Przedszkola;

❑  na profilach internetowych Przedszkola (np. na Facebooku);

❑  w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom. *

 

….…………………………………..

                                                                                           (data i czytelny podpis)

* zaznacz wybrane

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą os. Piastowskie 55  61-156 Poznań

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

      KLAUZULA INFORMACYJNA

KONKURS- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB SPOZA PRZEDSZKOLA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA JEDNOSTKI
I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

 

❑  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 moich danych osobowych obejmujących dane (np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, numeru telefonicznego) oraz danych osobowych mojego dziecka ……………..…………………………………………..(i obejmujących dane (np.: imię, nazwisko, wiek) w celu umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka w konkursie ……………………………………………, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55 danych osobowych mojego dziecka …………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie………………………………… organizowanym przez Przedszkole,w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola,na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych(np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55   moich danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa mojego dziecka w konkursie……………………………………………… organizowanym przez Przedszkole,w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola, na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach,w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

                                                                                                                                 
                                                            
                              ….………………………………………………….

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka – uczestnika konkursu)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą   61-156 Poznań, os. Piastowskie 55

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji
i udziału w konkursie……………………………………………………  a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania danych na stronie internetowej Przedszkola,na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

·      gdy dane nie są niezbędne do celów,dla których zostały zebrane,

·      po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

·      gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie, przy czym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.

 

KLAUZULA REKRUTACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z siedzibą 61-156 Poznań , os. Piastowskie 55

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:  iod4_oswiata@um.poznan.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia rekrutacji/przyjęcia do przedszkola

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe:

·        kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do przedszkola.

 

·        kandydatów nieprzyjętych do przedszkola zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w przedszkolu przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do treści danych osobowych;

b)      żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)       żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·      dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- KONTRAHENCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 119 im. Lecha z  siedzibą 61-156 Poznań, os. Piastowskie 55
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:iod4_oswiata@um.poznan.pl.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu– Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują
w związku
z ochroną danych osobowych?
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)   żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)     żądania usunięcia danych osobowych:

·    gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·    gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·    po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·    osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·    osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close