Ciekawostki

„Luty”

Często w nim bywają

jeszcze mrozy trzaskające.

Za to jest w calutkim roku

najkrótszym miesiącem.

Lecz nie zrobi nam nic złego

mroźny koniec zimy.

Nakarmimy ptaki,

w piecu napalimy.

Szczerzy luty zęby sopli,

wszystko mrozem ściska.

Niech tam sobie!

Wkrótce przyjdzie „kryska na Matyska”.

Gdy obuję ciepłe buty

i gdy kożuch włożę,

niech tam sobie mroźny luty

sroży się na dworze.

„Karnawał”

Już Karnawał włożył maskę,

drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym?

W karnawałowym stroju!

– Cześć!

Przybiegłem w odwiedziny!

Mam wstążeczki i cekiny,

nut wesołych dwie kieszenie

i do tańca ZAPROSZENIE!

Dorota Gellner

Edukacja społeczna i otoczenie techniczne dziecka.

Edukacja społeczna to budowanie poczucia więzi z innymi osobami i współuczestnictwa w społeczności dalszej i bliższej. Otoczenie dziecka to także instytucje oraz przedmioty, urządzenia i maszyny – dzieło człowieka.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dużo miejsca poświęca na edukację społeczną oraz wskazuje potrzebę poznawania otoczenia technicznego dziecka. Wśród 10 głównych celów wychowania przedszkolnego wymienia m.in.:

  1. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  2. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  3. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
  4. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Dalej w kilku obszarach w.w. podstawa wskazuje istotne umiejętności w zakresie edukacji społecznej i technicznej:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  3. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Kontakty społeczne są uzależnione od jego rozwoju emocjonalnego. Wiąże się to nierozerwalnie z rozumieniem przez dziecko własnej odrębności i niepowtarzalności jako jednostki, a także dostrzeganiem współistnienia innych osób. Młodsze dzieci cechuje egocentryzm i subiektywizm i dopiero około piątego roku zauważa się u nich cechy uspołecznienia. Dotyczy to nie tylko środowiska rodzinnego, ale i grupy rówieśniczej, w tym także grupy przedszkolnej. Na przełomie wieku przedszkolnego i szkolnego obserwuje się u dzieci powstawanie wyższych  uczuć patriotycznych, estetycznych i humanistycznych. Udział w życiu społecznym umożliwia kontrolę własnych emocji oraz poznawanie systemu wartości. Dzięki temu dzieci zaczynają rozumieć i akceptować wymagania społeczne. Zakres edukacji społecznej w przedszkolu obejmuje następujące treści: rodzina, grupa rówieśnicza, miejscowość, w której dziecko mieszka, region, ojczyzna. Podstawa programowa zakłada, iż dzieci powinny wiedzieć, że Polska należy do Unii Europejskiej, a wszyscy ludzie mają takie same prawa.

Dzieci najmłodsze, przychodząc do przedszkola, powinny nauczyć się przedstawiania imieniem i nazwiskiem. Kolejny etap, to znajomość imion i nazwisk rodziców oraz rozumienie i określanie stopnia pokrewieństwa. Najstarsze dzieci opisują swój dom, zwyczaje rodzinne oraz znaczenie i sposoby okazywania sobie uczuć. Dzieje się to podczas sytuacji okolicznościowych oraz tematów kompleksowych, np.: „Moja rodzina”. Uczucia rodzinne istnieją niezależnie od działalności przedszkola, jednak również rolą nauczyciela jest nauczyć, jak okazywać miłość, szacunek oraz respektować potrzeby członków rodziny.

Pierwsze dni pobytu w przedszkolu to poznanie budynku, przeznaczenia  pomieszczeń i urządzeń i co najważniejsze, nowych kolegów. Teraz dziecko stało się członkiem zbiorowości przedszkolnej. Życie w grupie wymusza podporządkowanie się pewnym regułom. Małe dziecko przedszkolne w naturalny sposób jest egocentrykiem i trzeba pomóc mu dostrzec inne osoby i pokazać wzory właściwego zachowania i kontaktowania się. Można zauważyć, jak wielu dzieciom, podobnie jak osobom dorosłym, z trudnością przychodzi nawiązywanie pozytywnych kontaktów z innymi, włączenie się do grupy, radzenie sobie z problemami, jak łatwo rodzą się konflikty. Warto pamiętać, że często powodami złego zachowania są: zwracanie na siebie uwagi, szukanie sposobu na kontakt z drugim człowiekiem, na bycie zauważanym, szukanie uznania, wsparcia, zaspokojenia potrzeb. Mimo powszechności zjawiska umiejętności społeczne i interpersonalne są ćwiczone w niewystarczającym stopniu. Niedobrze, jeśli dzieje się to okazjonalnie poprzez nakazy i zakazy oraz w sytuacji koniecznej, dotyczącej rozwiązania konfliktu. Skuteczna jest nauka rozwiązywania konfliktów (wzajemne wysłuchanie, nazywanie emocji, negocjowanie i ustalenie rozwiązania strony konfliktu).

Nauczyciele i rodzice oczekują, że dziecko będzie zachowywać się w ustalony sposób, że będzie „grzeczne”. Aby system norm i zasad zaczął działać, dziecko musi go nie tylko poznać, ale uznać te wymagania za swoje i zachowywać się zgodnie z nimi. Procesowi sprzyja systematyczne poznawanie i rozumienie kolejnych wartości, np. poprzez temat „Moje przedszkole, moi koledzy”. Stosując różne metody, a także naturalne sytuacje, dostarczamy dzieciom przykładów, jak być dobrym kolegą, wyjaśniamy, co oznacza słowo przyjaciel. W podobny sposób dowiadują się one o wartości współdziałania, odpowiedzialności, uczciwości, szacunku itd. Wykorzystując naturalne okoliczności, zawieramy umowy. Dobrze, jeśli dzieci uczestniczą w ustalaniu norm. Kluczem do sukcesu wychowawczego jest konsekwencja. Długotrwałe i systematyczne stawianie i egzekwowanie wymagań, a także poprawne wzorce zachowania dorosłych przynoszą dobre efekty.

Z rozwojem dziecka i włączeniem go  wżycie społeczne wiąże się także kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. Już dzieci młodsze poznają nazwę swojej miejscowości i potem wzbogacają wiedzę o środowisku lokalnym. Istotą działania nauczyciela, ale również rodziców, jest nie tylko tworzenie okazji do poznania bliskiego otoczenia społecznego, przyrodniczego  i kulturowego, ale również budzenie zainteresowania dzieci lokalnymi wydarzeniami. Przejawem troski i aktywności stanie się udział w działaniach na rzecz środowiska społecznego czy lokalnej przyrody, np. przygotowanie przedstawienia teatralnego dla pensjonariuszy miejscowego domu opieki społecznej, udział  w akcji Sprzątania Świata, inne użyteczne prace. Na bazie wiedzy o swojej miejscowości i regionie kształtuje się tożsamość narodowa oraz postawy prospołeczne i obywatelskie. Kształcąc poczucie przynależności narodowej, można jednocześnie rozbudzać zainteresowania dzieci innymi narodami i kulturami.

Otoczenie dziecka to także świat  różnych przedmiotów codziennego użytku, urządzeń, instytucji użyteczności publicznej, zawodów, z którymi dziecko styka się codziennie. Kontakty z otoczeniem społecznym oraz technicznym przynoszą efekty wychowawcze i dydaktyczne. Ważnym elementem tej edukacji jest przybliżenie dzieciom funkcji podstawowych instytucji.

Istotnym elementem otoczenia dziecka jest świat przedmiotów i techniki. Dzieci poznają je stopniowo, od najprostszych przyborów, materiałów i urządzeń do tych bardziej skomplikowanych. Będą to m.in. materiały takie jak papier, tkaniny i inne. Poznają funkcje podstawowych urządzeń domowych, będą nazywać podstawowe środki komunikacji, ocenią znaczenie ich w życiu człowieka. Realizacja różnych kręgów tematycznych, to pokazanie dzieciom, w jaki sposób maszyny i urządzenia pomagają człowiekowi w pracy. Starsze przedszkolaki poznają uproszczone procesy technologiczne, np. powstawanie chleba, cukru, papieru, dowiedzą się o postępie technicznym i jego znaczeniu .

Kontakty społeczne,  także poznawanie świata techniki, to okazja do nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności oraz inspiracja do działalności poznawczej, twórczej i odtwórczej. Dzięki nim zabawy dziecięce staną się bogatsze i bardziej urozmaicone.

Na podstawie opracowania Jadwigi Pytlarczyk

przygotowała  mgr Katarzyna Leszczyńska – Adamczyk

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close