Bieżące

UWAGA

Spotkanie organizacyjne rodziców dzieci nowo przyjętych

do Przedszkola nr 119 w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się

27 czerwca o godz. 17.00

UWAGA

Nasze przedszkole przystąpiło do programu

„TRENER PRZEDSZKOLAKA”,

który jest realizowany przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

W trakcie tego programu we wtorki 11, 25 czerwca

będą odbywać się w przedszkolu bezpłatne zajęcia sportowe dla każdej grupy wiekowej.

JAGÓDKI 14- 14.30

POZIOMKI 13.30- 14.00

BOROWIKI 12- 12.30

MUCHOMORY 12.30- 13.00

Prosimy o pisemne wyrażenie zgody na w/w zajęcia.

Listy u pań w szatni

Prawidłowo wypełniony przelew

 

DYŻUR WAKACYJNY

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

 

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

I Zasady ogólne.

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3  przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 6. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.
 7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

  II Wypełnianie wniosku:

 1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym
  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.

III Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:
  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
  2. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),
  3. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)
  4. wybór I preferencji (15 punktów),
  5. wybór II preferencji (10 punktów),
  6. wybór III preferencji (5 punktów),
 2. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR i na stronie poznan.pl/oswiata.
 7. UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców.

IV Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych. 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne. 

V Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

 1. o zatrudnieniu,
 2. o wielodzietności rodziny,
 3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI     

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
od 28 maja do 31 maja
2
Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny
6 czerwca  godz. 12.00
3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia
do 11 czerwca  
4
Informacja o liście dzieci  przyjętych 
na dyżur wakacyjny
13 czerwca godz. 12.00
5
Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny
17 czerwca godz. 12.00

 

 

OKRES WAKACYJNY

LIPIEC

Przedszkole nr 119- dyżur

SIERPIEŃ

Przedszkole nr 117- dyżur

Przedszkole nr 119 zamknięte

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close