Pomoc PP

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Wsparcie w Przedszkolu nr 119

Psycholog mgr Danuta Misiuda

dyżur poniedziałek 12.00- 14.00

Wsparcie w Poznaniu

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Adres:
ul. Św. Antoniego 42
61-359 Poznań

e-mail: poradnia7@op.pl
Telefon: 61 872 10 50
strona internetowa: www.poradnia7.poznan.pl

Dla Przedszkola nr 119

psycholog

Izabela Danielewicz

wtorek 12.30-18.00

czwartek 8.00- 12.30

pedagog

Dorota Madalińska

poniedziałek 14.00-18.00

wtorek 8.00-9.45

środa 12.30-18.00

czwartek 8.00- 11.45

piątek 8.00-11.30

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

(informacje ze strony)

 

Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów  i dzieci:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów/logopedów szkół i przedszkoli (na terenie poradni, online).
 • Inne spotkania (według potrzeb).

Zajęcia terapeutyczne

Terapia i wsparcie psychologiczne–  (w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych)

Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia

Terapia logopedyczna

Zajęcia warsztatowe

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie poradni/online)

Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania

Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli/online)

Grupa wsparcia dla rodziców

Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego

 • TELEFON WSPARCIA psychologiczno-pedagogicznego – 691 199 955

Specjaliści Poradni pod tym numerem udzielają wsparcia w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12.00-17.00

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU

NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO

I.INFORMACJE WSTĘPNE

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na czas stanu epidemiologicznego zostaną zamieszczone na stronie internetowej poradni oraz przekazane do wszystkich szkół/przedszkoli i placówek edukacyjnych w rejonie pracy poradni.
 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA są również umieszczone na tablicy informacyjnej wewnątrz poradni.
 1. Rodzicom zgłaszającym dzieci do badań obligatoryjnie przesyła się PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA mailem, w celu zapoznania się z nimi i ich akceptacji wyrażonej w oświadczeniu.

 

II. INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, każda instytucja świadcząca usługi dla klientów jest zobowiązana do zachowania daleko idących środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem. W związku z tą koniecznością wprowadzamy procedury bezpieczeństwa zarówno dla klientów poradni, jak i dla naszych pracowników. W czasie trwania epidemii zmieni się również tryb funkcjonowania poradni. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami i zasadami organizacyjnymi. Diagnoza dziecka oraz czynności orzecznicze będą możliwe jedynie z ich pełnym zachowaniem zarówno przez pracowników, jak i klientów. Przed wyznaczeniem terminu podjęcia czynności diagnostycznych rodzic zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania drogą mailową (24 godziny przed badaniem) następującego oświadczenia:

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja …………………………………………, matka/ojciec …………………………………. oświadczam, że

           Imię i nazwisko rodzica/opiekuna                                  imię i nazwisko dziecka

zgodnie z moją wiedzą na dzień dzisiejszy, tj. (data wypełnienia i godzina):

– ani ja, ani osoby ze mną zamieszkujące lub z którymi mam częsty i bezpośredni kontakt nie są poddane kwarantannie;

– zgadzam się na pomiar temperatury bezdotykowym termometrem mojemu dziecku przed wejściem do Poradni;

– wyrażam zgodę na zastosowanie wprowadzonych przez poradnię procedur bezpieczeństwa (dezynfekcja i mycie rąk przed badaniem, zasady przekazywania dokumentacji, komunikacja w budynku);

– wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu i omówienie wyników badań w formie zdalnej;

– wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka po badaniu (dotyczy rodziców starszych dzieci, mieszkających w niedalekiej odległości od Poradni);

– zgadzam się, jeśli to możliwe, na przebywanie w trakcie badania mojego dziecka poza budynkiem Poradni; odbiór dziecka niezwłocznie – po uzyskaniu od diagnosty informacji o zakończeniu badania,

– zobowiązuję się poinformować Poradnię, jeśli w terminie dwóch tygodni od badania u mnie lub mojego dziecka wystąpią objawy zarażenia.

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna

 

III. INFORMACJE DLA SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI

 

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA poradni zostają przekazane do wszystkich szkół/przedszkoli/placówek w rejonie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 z prośbą o ich umieszczenie na stronie internetowej szkoły/przedszkola/placówki lub ich udostępnienie dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny.
 1. Konsultacje i różne formy wspomagania dla nauczycieli w okresie epidemii odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową.
 1. Informacje o dziecku/uczniu prosimy przesyłać na adres mailowy poradni w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem dyrektora, z informacją do jakiego pracownika ma trafić opinia.

 

IV. NOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

 1. Zgłoszenia na diagnozę i terapię analizuje zespół specjalistów pod kątem ich zasadności, pilności i ważności.
 1. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń i opinii niezbędnych w rekrutacji na kolejny etap edukacyjny. O dalszej kolejności rozpatrywania spraw decydują specjaliści (działający w Zespole Koordynującym Pracę Poradni).
 1. Wszelkie dokumenty: zgłoszenia, wnioski, zaświadczenia lekarskie – przyjmujemy: drogą mailową (skan lub zdjęcie z oryginalnym podpisem), pocztą tradycyjną, przy pomocy skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do poradni lub w wyjątkowych przypadkach: rodzic wypisuje dokumenty w wyznaczonym miejscu przed wejściem do sekretariatu.
 1. Odbiór lub wysyłka pocztą gotowej dokumentacji (opinii/orzeczenia) dla rodzica będzie uzgadniana indywidualnie.
 1. Konsultacje udzielane są przez pracowników telefonicznie i mailowo.
 1. Termin badania dziecka ustalamy telefonicznie po uprzednim dostarczeniu do poradni drogą elektroniczną lub podaną wyżej następujących dokumentów: zgłoszenia do poradni, oświadczenia rodzica/opiekuna, informacji o dziecku z przedszkola/szkoły.
 1. Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym oraz po wykonanej diagnozie – omówienie wyników badań przeprowadzamy telefonicznie. Po omówieniu wyników rodzic dziecka jest proszony o dostarczenie do poradni (drogą elektroniczną lub wskazaną wyżej) wniosku o wydanie opinii/orzeczenia wraz z koniecznymi załącznikami (dotyczy spraw na Zespół Orzekający).
 1. Informację o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego wraz z dokumentacją potwierdzającą wszczęcie postępowania administracyjnego rodzic/opiekun prawny otrzyma również drogą elektroniczną.
 1. Do placówki nie przyjmujemy klientów, którzy nie byli uprzednio umówieni telefonicznie.
 1. Do Poradni przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, z wykluczeniem chorób przewlekłych na podstawie dokumentacji medycznej.
 1. Rodzic/opiekun prawny, bez osób towarzyszących, przyprowadza i odbiera dziecko z Poradni i jeśli nie musi (mieszka niedaleko, przyjechał własnym autem itp.), to do niej nie wchodzi. Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa – bardzo istotna jest punktualność. O przybyciu rodzica z dzieckiem – proszę poinformować naciskając dzwonek przed wejściem do poradni.
 1. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci młodszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 1. Przed zakończeniem diagnozy rodzic/opiekun prawny zostaje telefonicznie poinformowany o orientacyjnej godzinie jej zakończenia. Diagnosta odprowadza dziecko przed drzwi poradni, ustala termin omówienia telefonicznego wyników badania.
 1. Dzieci przychodzą na badanie z własnymi przyborami pisarskimi. W trakcie badania potrzebny będzie długopis, ołówek, linijka.
 1. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny odbywają się w formie zdalnej.

 

V. ZABEZPIECZENIA WYMAGANE OD RODZICÓW

 

 1. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko z poradni osłania nos i usta (maseczka, chusta itp.).
 1. Rodzic/opiekun prawny poddaje się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
 1. Rodzic/opiekun prawny, który wypełnia dokumentację w wyznaczonym miejscu w poradni zobowiązany jest do nałożenia rękawiczek jednorazowych oraz zdezynfekowania rąk przed przystąpieniem do wypełniania dokumentacji.
 1. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi do poradni bez wyraźnej potrzeby. O przybyciu informuje dzwonkiem. Pracownicy odbierają dziecko i odprowadzają je do rodzica czekającego przed poradnią po zakończeniu badań.

 

VI. ZABEZPIECZENIA WYMAGANE OD DZIECI/MŁODZIEŻY

 

 1. Przed wejściem do poradni dziecko/uczeń poddaje się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
 1. Dziecko/uczeń przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dokładnie myje ręce, a następnie dezynfekuje je środkiem odkażającym (z wyjątkiem alergików skórnych, jeśli chorobę zgłasza rodzic).
 1. Dziecko/uczeń zasłania usta/nos (maseczka, chusta itp.).
 1. Dziecko/uczeń używa podczas diagnozy własnych przyborów pisarskich.
 1. W wyjątkowych przypadkach używa przyborów poradnianych, które można zdezynfekować.

 

VII. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – SEKRETARIAT

 

 1. Pracownicy sekretariatu zasłaniają usta i nos (maseczka, chusta itp.) używają przyłbic oraz jednorazowych rękawic (1 para na dzień pracy). Na bieżąco używają płynu odkażającego.
 1. Dokumenty wypełniane są przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym miejscu, przed wejściem do sekretariatu.
 1. Dokumenty odebrane od rodzica/opiekuna prawnego lub uzyskane pocztą/ze skrzynki podawczej odkładane są w ustalonym miejscu na 5 dni kwarantanny. Pracownik sekretariatu informuje konkretnych specjalistów (psychologa/pedagoga) o wpłynięciu poszczególnych dokumentów.

 

VIII. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

 1. Liczba badań nie może przekraczać 1 badania w danym dniu przez jednego pracownika.
 1. Powołano Zespół Koordynujący Pracę Poradni, który jest odpowiedzialny za grafik badań, ustalanie terminów zespołów orzekających, przyjmowanie dokumentacji.
 1. Pracownicy ustalają z Zespołem Koordynującym Pracę Poradni priorytety dotyczące terminów badań, grafik, konieczność powołania Zespołu Orzekającego.
 1. Każdy pracownik odbiera dziecko od rodzica przy wejściu do Poradni i tam je odprowadza, po zakończonym badaniu. Pracownik, pod którego opieką jest dziecko odpowiada za zachowanie wszystkich procedur bezpieczeństwa.
 1. Wszystkie możliwe działania (instruktaże, Zespoły Orzekające, opracowywanie wyników, analiza dokumentacji i dokumentów, wywiad, omawianie wyników i inne) odbywają się zdalnie (telefonicznie lub mailowo).
 1. Pierwszeństwo w badaniu ma dziecko, którego rodzic/opiekun prawny po kontakcie telefonicznym z pracownikiem Poradni, dostarczy wypełnione i podpisane:zgłoszenie do badań,oświadczenie, opinię o dziecku z przedszkola/szkoły otrzymane wcześniej mailem, lub pobrane ze strony internetowej. (Wzór oświadczenia w pierwszej części).
 1. Pracownicy pedagogiczni pełnią w poradni 2 dyżury w tygodniu w godzinach 9.00-13.00
 1. W poradni przeprowadza się jedno badanie – jednego dnia i w jednym gabinecie. Jeśli jeden gabinet dzielą dwie osoby – praca będzie odbywać się rotacyjnie. Drugi pracownik wykonuje w tym czasie pracę w formie zdalnej.
 1. Przed wejściem i przed wyjściem z gabinetu wszystkie osoby są zobowiązane do dokładnego umycia i/lub zdezynfekowania rąk.
 1. W trakcie badania, jeśli to możliwe, okno w gabinecie pozostaje otwarte, by ułatwić cyrkulację powietrza.
 1. Każdy pracownik w trakcie badania ma maseczkę, przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Dziecko/uczeń także zasłania twarz i znajduje się w maksymalnej możliwej odległości od diagnosty.
 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy dezynfekuje materiały testowe, swoje biurko, oparcie krzesła, klawiaturę i inne rzeczy, z którymi miał kontakt, a dokumentację zostawia na min. 24 godziny w gabinecie.
 1. W gabinetach są dostępne jednorazowe maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji i ręczniki papierowe oraz jednorazowe długopisy.

Wsparcie poza poradnią:

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci– telefon dla opiekunów dzieci do lat 6

dr Magdalena Stawicka
psycholog
tel. 664 497 582, e-mail: m.stawicka@fundacja05.pl

Magdalena Polaszewska- Nicke
psycholog
tel. 696 026 046, e-mail: m.polaszewska.nicke@fundacja05.pl

Beata Granops
psycholog, socjolog
tel. 501 034 850, e-mail: b.granops@fundacja05.pl

Adam Stepnowski-Said
psycholog
tel. 793 305 007, e-mail: a.stepnowski.said@fundacja05.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Telefon:

61 855 22 78, 509 913 992

E-mail:

sekretariat@kopd.poznan.pl

poradnictwo@kopd.poznan.pl

czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00,
piątek w godz. 9.00-19.00,
sobota w godz. 10.00-14.00

 

800 70 22 22

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego- bezpłatny telefon czynny całą dobę

800 12 12 12

bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

Od poniedziałku do piątku 8.15- 20

Pod ten numer mogą dzwonić również osoby dorosłe, które chcą zgłosić problemy dzieci.

800 100 102

Bezpłatna całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego dla każdego kto potrzebuje wsparcia w sytuacji  epidemii- utworzony przez Wojska Obrony Terytorialnej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close