Koncepcja

KONCEPCJA PRACY 

PRZEDSZKOLA NR 119

1. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspomaga wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój i edukację dzieci. Diagnozuje ich indywidualne potrzeby i możliwości. Przygotowuje dzieci do wymagań jakie stawia codzienne życie oraz nauka w szkole podstawowej. Przedszkole promuje zdrowie oraz wartości takie jak rodzina, wzajemny szacunek, umiejętność komunikowania się dziecka ze światem. Tworzy  okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych. Uczy szacunku życzliwości rozumienia akceptacji dla siebie i innych. Przedszkole wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i odkrywania świata, aby dziecko żyło w harmonii z sobą i ze światem. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 Nasze hasło  to: „Dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia”

2. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r.)

ORGANIZACJA

Przedszkole nr 119 jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Poznań. Siedziba przedszkola znajduje się w Poznaniu na os. Piastowskim 55.

Jest to placówka 4 oddziałowa zapewniająca usługi opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne dla  dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pracuje przez cały rok z przerwą wakacyjną. W ciągu dnia jest czynne od godz. 6.00 do godz. 17.00.

W ramowym rozkładzie dnia są uwzględnione  3 posiłki.

ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Kolorowe i zadbane  sale przedszkolne tworzą bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy. Środki dydaktyczne i wyposażenie przedszkola pozwala na realizację przyjętych programów. Ciekawe meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Przedszkole dysponuje salą rytmiczną i gabinetem terapeutycznym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w  sprzęt sportowy oraz tor przeszkód, na którym dzieci rozwijają swoje sprawności oraz wykorzystują  do zabaw ruchowych na powietrzu.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także specjalistyczne w zakresie:

–  terapii pedagogicznej
–  gimnastyki korekcyjnej
–  logopedii
–  psychologii
–  opieki medycznej

Kadra przedszkola dba o życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wychowania i edukacji dzieci. Rada pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I EFEKTY

Przedszkole wykorzystuje naturalną potrzebę zabawy dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyposażą dzieci w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Proces ten oparty jest na indywidualnych obserwacjach pedagogicznych każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów. Przedszkole bada gotowość do nauki w szkole i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka bądź udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

KADRA PEDAGOGICZNA

zaspakaja podstawowe potrzeby rozwojowe dzieci
-rozwija umiejętności komunikowania się
-kształtuje kompetencje społeczne
-dostarcza wiedzy i doświadczeń w zakresie praw i obowiązków
-tworzy warunki sprzyjające rozumieniu i przeżywaniu wartości: prawda,piękno,tolerancja,szacunek,przyjaźń,odpowiedzialność, zdrowie, przyroda, ojczyzna
-przygotowuje dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości
-kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
-buduje  wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
-wspiera ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka

W szczególny sposób przedszkole promuje zdrowy styl  życia, codzienną aktywnością ruchową, a także sygnalizuje konieczność zapobiegania otyłości. Upowszechnia informacje na temat racjonalnego i zdrowego żywienia.               

Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody wychowania przedszkolnego:

Metody czynne

-Metoda samodzielnych doświadczeń
-Metoda kierowania własną działalnością dziecka
-Metoda zadań stawianych dziecku
-Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe

-Obserwacja i pokaz
-Osobisty przykład nauczyciela
-Udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

Metody słowne

-Rozmowy
-Opowiadania,
-Zagadki,
-Objaśnienia i instrukcje,
-Sposoby społecznego porozumiewania się,
-Metody żywego słowa,

 Ponadto codzienna praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

-Metodę projektu
-Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
-Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz
-Metodykę nauczania matematyki wg E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej
-Metody aktywizujące
-Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
-Techniki twórczego myślenia
-Sojusz Metod  dr Ewy  Arciszewskiej

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole promuje swój wizerunek jako centrum lokalnej aktywności. Przedszkole podejmuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w różnorodne inicjatywy, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach. Do stałych tradycji należą „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów udział w akcjach charytatywnych. Przedszkole inicjuje także różne formy aktywności w środowisku lokalnym i upowszechnia ideę zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej. Organizuje wycieczki, festyny, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci oraz organizuje dla nich formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone przez specjalistów:

–  Warsztaty komunikacji i umiejętności wychowawczych
–  Zajęcia psychoedukacyjne
–  Porady, konsultacje

Nauczyciele przekazują informacje na temat zadań realizowanych w przedszkolu, a także informują o rozwoju i postępach dzieci. Dobry system obiegu informacji sprzyja  ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Współpraca z rodzicami oparta jest m.in. o takie formy jak:

–  Zajęcia warsztatowe
–  Kontrakt wzajemnych oczekiwań
–  Dzień informacji
–  Gazetka dla rodziców
–  Rodzinne wieczory
–  Klub książki dla rodzica

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

W przedszkolu  realizowane  są programy wychowania przedszkolnego  zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Przedszkole ma swój hymn oraz  kalendarz imprez i wydarzeń:

-Pasowanie na przedszkolaka
-Cykliczne spotkania z kulturą
-Przedszkolny konkurs piosenki dziecięcej
-Wigilia i spotkanie z Gwiazdorem
-Balik
-Jasełka dla rodziców
-Dzień Babci i Dziadka
-Dzień Seniora- emerytowane nauczycielki
-Spotkanie z zajączkiem i śniadanie wielkanocne
-Marzanna-powitanie wiosny
-Konkurs latawców
-Konkurs „Mam talent”
-Dzień Mamy i Taty
-Pożegnanie straszaków-Spotkania teatralne- teatrzyk w przedszkolu Promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez gazetkę  dla rodziców, stronę internetową, a także gadżety m.in. koszuli, czapeczki,  kubeczki i inne  z nadrukiem  logo przedszkola.

SYLWETKA ABSOLWENTA 

-jest samodzielny
-w sposób komunikatywny porozumiewa się dziećmi i dorosłymi
-posiada ukształtowane nawyki higieniczno-kulturalne
-dba o bezpieczeństwo własne i innych
-wie jak zachować się w miejscach publicznych
-potrafi współdziałać w zespole
-zainteresowany nauką i literaturą
-aktywny w podejmowaniu działań
-lubi działania twórcze
-wrażliwy estetycznie
-rozumie istotę zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych zachodzących w cyklu pór roku
-podejmuje działania przyjazne przyrodzie
-akceptuje zdrowy styl życia
-lubi aktywność ruchową
-ma poczucie bycia Polakiem
-ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze i intelektualne, umożliwiające podjęcie nauki w szkole

3. KIERUNKI  DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

1.Opracowanie i realizacja projektów  będących potwierdzeniem, iż przedszkole jest  inicjatorem życia lokalnego

2.Szukanie nowych form propagujących zdrowy styl  życia- zapobieganie otyłości, racjonalne i zdrowe żywienie,  kształtowanie   postaw i nawyków codziennego ruchu, regularnych ćwiczeń  fizycznych

3.Wypracowanie nowych metod i form współpracy z rodzicami

4.Poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego, w tym praca metodą projektów.

5.Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close